แจ้งชำระเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด
9/67 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ : 055-514143 โทรสาร : 055-512370
E-mail : co-opsasuktak@hotmail.com